Pravidla

Hlava I. - Definice

§ 1 - Účastníci

 1. Provozovatel je Martin Pecl (IČ: 09065008) se sídlem Šlovice 60, 321 00 Plzeň zapsaný u ŽÚ města Plzeň.
 2. Hráč nebo také uživatel je kdokoliv užívající služby (§ 2 odst. 1).
 3. MineHub nebo MineHub.cz je souhrnné označení pro provozovatele, a-team a všechny služby poskytované provozovatelem. V některém kontextu může tato značka zastupovat provozovatele.
 4. Admin tým, admin team, a-team nebo AT je skupina osob, které se podílí na správě služeb (§ 2 odst. 1) a na jejich moderaci. Aktuální výčet členů a-teamu je k nalezení na stránce Admin team.
 5. Vedení je podmnožina a-teamu, která zahrnuje všechny uživatele s rankem Manager (charvyCZ, Luky727, MenorMyn) a některé uživatele s rankem Developer (savesCZ, CoolFido, quijibo11CZE, tox1que). Jedná se o nejvyšší rozhodovací orgán MineHubu.
 6. Vyšší a-team je podmnožina a-teamu, která zahrnuje členy vedení a všechny uživatele s rankem Admin a všechny uživatele s rankem Moderátor.
 7. Nižší a-team je podmnožina a-teamu, která zahrnuje všechny uživatele s ranky zk. Helper, Helper, Helper+, Helper++, Builder, Builder+, Builder++, Developer (který není členem vedení).
 8. Eventeři jsou uživatelé s rankem Eventer. Eventeři nejsou součástí a-teamu.

§ 2 - Služby

 1. Služby jsou níže uvedené služby a ty služby, které jsou poskytovány provozovatelem nebo spravovány a-teamem. Služby jsou vázány těmito Pravidly.
 2. Server, Hra je služba Minecraft Server poskytovaná provozovatelem na veřejné síti Internet přístupná na adresách "mc.minehub.cz" a "play.minehub.cz".
 3. Web je webová aplikace poskytovaná provozovatelem na veřejné síti Internet přístupná na webové adrese "https://minehub.cz".
 4. Shop je webová aplikace poskytovaná provozovatelem na veřejné síti Internet přístupná na webové adrese "https://shop.minehub.cz".
 5. Discord, Discord server, DC je server na komunikační platformě Discord na veřejné síti Internet přístupná pod zvacím odkazem "https://discord.minehub.cz".
 6. TeamSpeak, TeamSpeak server, TeamSpeak 3, TeamSpeak 3 server, TS, TS3 je služba TeamSpeak 3 Server poskytovaná provozovatelem na veřejné síti Internet pod doménovým jménem "ts3.minehub.cz".

§ 3 - Tresty

 1. Ban, IP ban jsou formy trestu, které spočívají v odepření přístupu uživateli k službám. Ban může, ale nemusí být časově omezený.
 2. Jail je forma trestu na serveru, která spočívá v odepření některých funkcí hry na stanovenou dobu. Tato doba se odečítá pokaždé, když hráč aktivně tráví čas na serveru, kde trest obdržel. Po vypršení této doby jsou hráči opět práva navrácena.
 3. Kick, vyhození je forma trestu, která spočívá ve vynuceném odpojení hráče z dané služby.
 4. Mute, umlčení je forma trestu, která omezuje možnost hráče odesílat zprávy na vybrané komunikační kanály dané služby.
 5. Warn, varování je trest, který varuje hráče o jeho jednání, které je proti pravidlům. Při dosažení počtu 3 varování dojde k vyhození hráče a při dosažení počtu 4 varování dojde k zabanování hráče na 12 hodin. K resetu počtu varování dochází při restartu BungeeCordu.

§ 4 - Herní prvky

 1. Item je herní předmět.
 2. MineHub item je herní předmět se speciální hodnotou, případně speciálními funkcemi. MineHub item je identifikován tím, že jeho lore zahrnuje "MineHub.cz".
 3. PvP, PvP zóna je takové nastavení / takové místo, které umožňuje hráčům si vzájemně udělovat poškození / umožňuje hráčům jiného hráče zabít.
 4. Mineworld je herní svět, který je určen k těžbě materiálů hráči. V nepravidelných intervalech je tento svět resetován.
 5. Mystery box je shulker box, který obsahuje itemy a dá se koupit za určitou cenu. Kupující hráč před zakoupením neví, kterou z výher získá.
 6. Platební cedulky jsou ceudlky, které umožňují zaplatit nějakou měnu, konkrétně RedSwitch, QuickShop a ChestShop.
 7. Residence je nástroj k ochraně majetku a staveb hráče.

§ 5 - Ostatní

 1. Rank, balíček je hodnost, ze které vyplývají oprávnění daného uživatele, případně jeho postavení v rámci a-teamu. Rank je viditelný především na serveru v přehledu aktuálně připojených hráčů (klávesa TAB), v herním chatu, na Discord serveru, na TeamSpeak serveru, webu...
 2. NFSW, NSFW obsah, tzv. "not safe for work" obsah je takový, který je nevhodný pro mladistvé, např. zahrnuje nahotu, násilí, pornografický nebo jinak explicitní obsah.
 3. AFK nebo AFKing (away from keyboard) je stav, při kterém hráč není aktivně přítomen ve hře.
 4. Jako automat nebo herní automat se považuje takové zařízení, do kterého musí hráč vsadit předmět nebo měnu (dolary, HubCoiny, SuperKlíče...) za pomocí platebních cedulek (§ 4 odst. 6) s tím, že se mu vklad nemusí vrátit, či může vrátit s vyšší hodnotou, než je hodnota původního vkladu.

Hlava II. - Hráči a služby

§ 6 - Práva, povinnosti a omezení hráčů

 1. V souladu se zásadou legální licence hráč může beztrestně činit vše, co není pravidly zakázáno. Výjimkou je jednání in fraudem legis. Hráč je povinen jednat výhradně v souladu s pravidly.
 2. Pokud není hráč zatížen banem, má právo užívat služeb.
 3. V případě udělení trestu má hráč právo se odvolat vůči tomu, kdo mu trest udělil a nebo k vyššímu orgánu a-teamu. Verdikt nejvyššího orgánu a-teamu (vedení) je považován za konečný.
 4. V případě, že hráč objeví bezpečnostní chybu (např. způsob, jakým lze duplikovat herní předměty nebo herní měnu) je povinen tuto chybu neprodleně nahlásit a-teamu. Preferovaný způsob je založení ticketu na Discordu.
 5. Hráči je zakázáno se vydávat za jiného hráče nebo za člena a-teamu.
 6. Hráči je zakázán podvod nebo pokus o něj.
 7. Hráči je zakázáno uplácet jiné hráče nebo jim vyhrožovat.
 8. Hráči není dovoleno jakýmkoliv způsobem zveřejňovat nebo sdělovat tajné informace týkající se zejména osobních údajů jiných hráčů, připravovaných novinek nebo bezpečnostních chyb. V případě zjištění takovýchto informací je povinen zachovat mlčenlivost.
 9. Hráč, který je subjektem osobních údajů utajovaných dle § 6 odst. 8 může jiného hráče zprostit mlčenlivosti.

§ 7 - Užívání služeb

 1. Hráči je zakázáno jednat tak, že by mohl poškodit provozovatele, jim poskytované služby nebo značku MineHub.

 2. Hráči je dovoleno vlastnit a užívat právě jeden herní účet. Je zakázáno mít více než jeden herní účet registrovaný z jedné IP adresy až na výjimky, které může individuálně udělit a-team (na žádost v ticketu na Discordu).

 3. Hráči je zakázáno obcházet tresty. Za obcházení trestu se považuje takové jednání, které je v rozporu s účelem či výkonem trestu, nebo jej jinak maří (zejména, ale ne výhradně využívání jiného herního účtu /v rozporu s § 7 odst. 2/ nebo znemožnění identifikace hráče, např. tunelováním za účelem změny zdrojové IP adresy /v rozporu s § 7 odst. 6/).

 4. Hráč má povinnost užívat k přístupu ke službám výhradně oficiálních softwareových klientů bez modifikací až na výjimky:

  1. Minecraft herní modifikace OptiFine,
  2. Minecraft herní modifikace ReplayMod po předchozí domluvě s a-teamem,
  3. Minecraft herní klient LabyMod,
  4. Minecraft herní klient Lunar Client,
  5. Minecraft herní klient TLauncher,
  6. Minecraft herní klient Badlion Client.

  Zakázané je zejména užívání klienta BetterDiscord.

 5. Hráč je povinen si veškeré své přístupové a herní účty zabezpečit silnými hesly (případně jinými metodami), aby minimalizoval riziko odcizení účtu.

 6. Hráči není dovoleno pro přístup k službám využívat IP tunelování, VPN, proxy a obdobné nástroje, které by mohly znemožnit identifikaci hráče na základě jeho skutečné IP adresy až na výjimky, které může individuálně udělit a-team (na žádost v ticketu na Discordu).

 7. Hráči je zakázáno se připojovat za cizí účty (v rozporu s § 7 odst. 2) nebo pokoušet se získat přístup k cizímu účtu (např. pokusem o prolomení hesla).

§ 8 - Chování ve hře

 1. Hráči je zakázána krádež nebo pokus o ni.
 2. Hráči je zakázáno poškozovat herní světy serveru (včetně Mineworldu, kde je však dovoleno těžení za účelem zisku surovin). Za poškozování světa je považováno zejména, ale ne výhradně: rozlévání kapalin na povrchu světa; budování staveb, které architektonickohistoricky nezapadají do daného prostředí; stavba sloupů z odpadního materiálu (cobblestone, dirt, sand, ...).
 3. V Mineworldu platí § 8 odst. 2, avšak v tomto případě se těžba za účelem zisku surovin se nepovažuje za poškozování světa.
 4. Ve světě The End je hráči zakázáno poškozovat spawn (prostředí, kam je hráč teleportován po připojení do světa The End).
 5. Hráči je zakázáno kopírovat a psát systémové zprávy do chatu nebo se je pokoušet napodobovat. Za systémové zprávy se požadují veškeré zprávy, které neodeslali hráči.
 6. Hráči je zakázáno zbytečně nadužívat report systém (příkaz /report) např. nahlašováním stejného hráče za stejný domnělý přečin opakovaně.
 7. Hráči je zakázáno pořádat nebo propagovat eventy o výhry, kterými hráč nedisponuje nebo je není schopen vyplatit případným výhercům eventu.
 8. Pořadatel eventu nesmí omezit žádnému hráči možnost se účastnit eventu stejným způsobem, jako ostatní hráči. Taktéž nesmí žádnému hráči odmítnout předat výhru. Od pořadatelů eventu se očekává maximálně férové jednání.
 9. Hráči je zakázáno nabádat hráče k posílání peněz pomocí příkazu /pay <nick> <částka> -confirmed (klasifikováno jako § 6 odst. 6).
 10. Tzv. AFK metody (postupy, které dovolují hráči zůstat po delší dobu připojen k serveru bez aktivního hraní) hráči nejsou zakázány, pokud se nejedná o zneužití bugu (např. držení tlačítka myši a její odpojení od počítače) nebo software/hardware třetí strany (zejména, ale ne výhradně: autoclicker, těžítko na tlačítku myši, přelepení tlačítka myši páskou). V ostatních případech ano. Hráči je AFKing dovolen v rámci aktinvího otevřeného okna Minecraftu.
 11. Hráči je zakázáno stavět či provozovat automatickou farmu (zařízení, které užívá ke sklizni redstone) o šířce nebo hloubce větší než 64 bloků.
 12. Při podezření na nedovolený AFKing (v rozporu s pravidlem § 8 odst. 10) je člen a-teamu oprávněn zprávou ověřit, zda hráč toto pravidlo neporušuje. Hráč podezřelý z nedovoleného AFKingu je povinen na tuto zprávu odpovědět do 30 sekund, jinak může být trestán za porušení zmiňovaného pravidla.
 13. Hráči je zakázáno kazit ostatním hráčům parkour na survival spawnu prutováním nebo obdobnými metodami.

§ 9 - Komunikace

 1. Hráč je povinen se na komunikačních kanálech služeb vyjadřovat slušně a zdržet se projevů nenávisti (rasismus, homofobie, transfobie aj.) a propagace nenávistných ideologií (nacismus, fašismus aj.). Je zakázáno vulgární chování vůči ostatním hráčům.
 2. Hráči je zakázáno propagovat konkurenční herní portály. Za takovouto propagaci (tzv. reklamu) je považováno zejména, ale ne výlučně: název, IP adresa, doménové jméno Minecraft Serveru nebo TeamSpeak 3 Serveru; webová adresa; Discord pozvánka; odkaz na profil na sociálních sítích.
 3. Hráči je dovoleno na Discordu libovolně reagovat na zprávy ostatních hráčů a zasílat zprávy libovolného obsahu neporušujícího pravidla. Zakázané jsou reakce a zprávy obsahující NSFW obsah. Zprávy v rozporu s pravidly a reakce obsahující NSFW obsah jsou členové a-teamu oprávněni odstraňovat, jiné pouze ve výjimečném případě.
 4. Hráči je zakázáno nepřiměřeně frekventované zasílání zpráv (spamming).
 5. Hráči je zakázáno na komunikačních kanálech hovořit o nelegálních drogách.
 6. Hráči je zakázáno kontaktovat jiného hráče za účelem navázání romantického vztahu či za účelem získání jeho citlivých údajů.
 7. Text bossbar reklamy nesmí obsahovat vulgarismy.

§ 10 - PVP

 1. Pokud hráč chce vyzvat jiného hráče k teleportaci na místo, kde je povoleno PvP, musí jej před výzvou na tuto skutečnost upozornit.
 2. Pokud se k hráči (nebo poblíž něj) teleportuje druhý hráč, je oběma hráčům zakázáno se na sebe zaútočit nebo se pokusit jeden druhého či vzájemně zabít po dobu ~20 sekund.
 3. Zabití za nedodržení pravidla § 10 odst. 2 se považuje za tzv. tpakill a je trestné.
 4. Pokud hráč po napadení druhým hráčem za nedodržení pravidla § 10 odst. 2 zabrání zabití (např. teleportací), je čin spáchaný útočícím hráčem považován za pokus o tpakill, který je trestný.
 5. Po teleportaci na warp nether nebo warp end hráč nesmí být minimálně po dobu 20 sekund napaden nebo zabit. Takový útok je považován za pokus o tpakill nebo tpakill (§ 10 odst. 2).
 6. Je zakázáno (např. pomocí prutu) přesouvat hráče do PvP zóny. Tento akt je klasifikován jako pokus o tpakill.
 7. Ve světě The End je hráči zakázáno jakkoliv útočit na jiné hráče nebo je zabíjet (např. rozlévání lávy, lektvary).

§ 11 - Minihry a EventServer

 1. Při hraní miniher nebo účasti na eventu na EventServeru je hráči zakázána spolupráce s jinými týmy nebo zvýhodňování hráčů z jiného týmu oproti ostatním.
 2. Na všech minihrách je zakázáno v krátkém časovém úseku opakovaně zabíjet hráče na místě, kde se spawnují (tzv. spawnkilling).

Hlava III. - Warpy a residence

§ 12 - Residenční právo

 1. Hráč má právo si vytvořit residence sloužící k ochraně jeho staveb. Počet a rozměry residencí se odvíjí od jeho ranku. Základní balíček hráče zahrnuje maximální počet deseti residencí o rozměrech 150 x 150 x 383 bloků. V rámci hráčovy residence neplatí pravidlo § 8 odst. 2.
 2. Pokud je hráč na serveru neaktivní déle než měsíc, jeho prázdné residence budou na požádání jiného hráče smazány.
 3. Pokud je hráč na serveru neaktivní déle než jeden rok, jeho residence budou na požádání jiného hráče resetovány a smazány.
 4. Hráči je zakázáno vytvořit residenci v blízkosti jiné residence, pokud s tím majitel této residence v době vytvoření nové residence nesouhlasí.
 5. Hráči je zakázáno přemisťovat moby v residenci (zejména, ale ne výhradně lanem, jídlem, postrkováním), pokud s tím majitel residence nesouhlasí.
 6. Vesničani v residenci patří majiteli residence.
 7. Jeden hráč může vlastnit nejvýše čtyři vesničany v rámci celého serveru.

§ 13 - Warpy

 1. Hráči je zakázáno vytvářet warpy se jménem jiného hráče, pokud s tím tento hráč nesouhlasí.
 2. Hráči je zakázáno vytvářet warpy s vulgárními názvy.
 3. Hráči je zakázáno vytvářet warpy za účelem zabití jiného hráče (tzv. killwarpy).
 4. Pokud je hráč na serveru neaktivní déle než měsíc, jeho nevyužívané warpy budou na požádání jiného hráče smazány.
 5. Hráč nesmí vlastnit warp, který se nachází v PvP zóně.

Hlava IV. - Obchodování

§ 14 - Herní automaty

 1. Hráč musí u automatu viditelně uvádět šanci na výhru (nehledě na to jaká tato šance je) na cedulce. Tato cedulka s šancí musí být viditelná pro hráče ze všech stran, kromě strany, kde se vyskytuje redstone (resp. část obvodu, jenž zajišťuje fungování automatu). Taktéž musí být zřejmé, co je výhrou.
 2. Nejmenší možná šance herního automatu je 1:64. Nižší šance nejsou dovoleny.
 3. Šance musí být zapsaná jako A:B, kde A je počet výherních polí a B je počet polí, kde výhra není. Příklad: Dropper s výhrou v jednom poli a itemem stone v ostatních polích - šance je 1:8.
 4. U automatu musí být redstone comparator a redstone lampu (v případě, že je lampa viditelná, nemusí být viditelný redstone comparator). Tyto dva bloky slouží k indikaci dostupnosti výhry (musí reflektovat, zda se výhra nachází v automatu a je možné ji získat).
 5. Výhra automatu musí být viditelně zobrazena v nejkratší možné vzdálenosti od automatu, například v item frame nebo na cedulce, nejvýše však 2 bloky od automatu.
 6. Hráči je zakázáno provozovat automaty bez výher nebo automaty, u kterých není možné zobrazenou výhru získat.
 7. V případě, že je výhra herní měna (dolary, HubCoiny, SuperKlíče...), je majitel automatu povinen mít u sebe výherní obnos po celou dobu provozu automatu (tak, aby jej byl schopen případnému výherci okamžitě vyplatit).
 8. Výhra ve formě herní měny se do automatu umisťuje výhradně jako knížka, která svým obsahem výherci zajišťuje právo na vyplacení dané herní měny. Za účelem prevence podvodu s kopírováním knížek tato knížka musí být typu "Copy of Original". Autorem těchto knížek musí být majitel automatu.
 9. Je zakázáno mít jako výhry itemy, které je zakázáno prodávat, zejména dle § 16 odst. 2 a § 16 odst. 3.

§ 15 - Mystery boxy

 1. Mystery box (§ 4 odst. 5) nikdy nesmí být prázdný a může se prodávat jen za pomocí QuickShopu. Majitel QuickShopu musí vypsat všechny itemy, které hráč může z mystery boxu získat.
 2. Každý hráč může současně prodávat nejvýše 10 mystery boxů současně.

§ 16 - Další

 1. Hráči je zakázáno obchodovat nebo nabízet obchod s měnami nebo předměty mimo MineHub (např. PayPal transakce, PaySafeCard kódy, bankovní převod, reálné předměty, herní předměty v jiných hrách atd.).
 2. Hráči je zakázáno prodávat předměty, které by jiní hráči mohli chybně považovat za MineHub itemy (§ 4 odst. 2), např. běžný item s názvem MineHub itemu.
 3. Hráči je zakázáno prodávat nedutou wither hlavu, pokud řádně a jednoznačně neuvede fakt, že se jedná pouze o dekorační předmět, nikoliv o předmět pro crafting beaconu (taková hlava je dutá).
 4. V systému aukcí (příkaz /ah) je hráči zakázáno prodávat itemy za účelem propagace vlastního warpu nebo obchodu nebo itemy s názvy obsahujícími vulgarismy. Jedná se např. o itemy s názvy odpovídajícími názvu propagovaného místa.
 5. Je zakázáno hráče navádět k provádění nákupů platebními cedulkami (§ 4 odst. 6), které nejsou viditelné a není proto zřejmé, že hráč provede transakci.
 6. Hráči je zakázáno umisťovat platební cedulky (§ 4 odst. 6) tak, že je možné, že je jiný hráč při teleportování na warp neúmyslně zaktivuje.
 7. Hráči je zakázáno prodávat spawnovací vajíčka takových mobů, které nelze spawnout.

Hlava V. - Tresty

§ 17 - Procesní trestní právo

 1. Každý trest musí být následkem porušení pravidel a důvod trestu musí být zřetelný a objektivně obhájitelný.
 2. V případě nejasnosti okolností udělení trestu z pohledu hráče nebo nedostatku jiných informací ohledně trestu má hráč právo na vysvětlení od člena a-teamu, který mu trest udělil (preferovaně pomocí Discord ticketů).
 3. Ve výjimečných a zvláště závažných případech je možné udělit hráči ban s důvodem, který není explicitně uveden v pravidlech.
 4. Ve výjimečných a zvláště závažných případech je možné udělit hráči takzvaný "NoUB ban", který je permanentní a víceméně bez možnosti odbanování.
 5. Ve výjimečných a zvláště závažných případech je možné udělit hráči takzvaný "komunitní ban", který hráči zakazuje přístup ke všem službám.
 6. Pro udělení trestů uvedených v § 17 odst. 3, § 17 odst. 4 a § 17 odst. 5 musí dojít ke kompletnímu konsenzu vyššího a-teamu.
 7. Hráč může být trestán jen za skutky provedené v rámci služeb nebo se jich týkajících v nezpochybnitelné míře.
 8. Hráč může být trestán jen za skutky, které byly zakázány Pravidly v době jejich spáchání. Trest může být stanoven dle novější verze pravidel jen v případě, že by z něj plynul mírnější trest.
 9. Jako důkazy mohou být užity serverové logy, které jsou implicitně považovány za nezpochybnitelné.
 10. Svědecká výpověď jiného hráče nemusí být považována za plnohodnotný důkaz, jelikož nelze zaručit ani vymáhat ručení pravdivosti této výpovědi.

Hlava VI. - Komunikace s a-teamem

§ 18 - E-mail

 1. Jako primární a preferovaný komunikační prostředek pro veškeré formální záležitosti, obchodní nabídky a další je hromadná e-mailová schránka info@minehub.cz. Tato e-mailová schránka je obsluhována několika členy vedení a je považována za oficiální komunikační platformu serveru. Tato e-mailová schránka je také určena jako oficiální komunikační kanál pro státní instituce za účelem komunikace elektronickou poštou s Provozovatelem.
 2. Každý člen vedení disponuje e-mailovou schránkou, kterou pravidelně navštěvuje a užívá jej jako formální komunikační kanál. Adresa této schránky je ve formátu <nick>@minehub.cz, kde <nick> je herní jméno člena a-teamu (k nalezení na stránce A-team).
 3. V případě nemožnosti odvolání se např. kvůli banu na Discordu smí hráč užít e-mailovou adresu info@minehub.cz.

§ 19 - Telefon

 1. Výhradně pro potřeby zákazníků Shopu (viz Všeobecné obchodní podmínky) je zřízena telefonní linka s telefonním číslem +420 910 125 623, které je obsluhováno osobami kompetentními k řešení naléhavých problémů týkajících se nákupů na Shopu. Tato linka je také určena jako oficiálni komunikační kanál pro státní instituce za účelem telefonické komunikace s Provozovatelem.

§ 20 - Discord

 1. Na Discordu je textový kanál tickety (id 747897838511587348), který je určen ke zprostředkování vytvoření tzv. ticketu.
 2. Ticket je preferovaný komunikační prostředek pro záležitosti, které jsou popsány výše v Pravidlech nebo v samotném kanále. Po založení ticketu kliknutím na tlačítko je hráč přesunut do speciálního textového kanálu, ve kterém je také přítomna část a-teamu ("ticket" - manageři, developeři, admini, moderátoři, helpeři; "ticket s vedením" - vyšší a-team).
 3. Ticket je v případě neaktivity ze strany hráče trvající déle než 3 dny uzavřen.
 4. Po uzavření ticketu je hráči do soukromé zprávy botem Echelon (id 714469602633056297) zaslán přepis obsahu ticketu.

Hlava VII. - Závěr

§ 21 - Dodatky

 1. Vyhrazujeme si právo Pravidla kdykoliv změnit.
 2. Neznalost pravidel hráče neomlouvá.
 3. Výklad pravidel je v kompetenci vedení.
 4. V případě jakýchkoliv nejasností Pravidla platí ve prospěch MineHubu.
 5. V souladu s autorským právem v Evropské unii je zakázáno kopírovat jakýkoliv obsah ze služeb bez dovolení příslušných autorů.
 6. Pokud si hráč zakoupí herní měnu na Shopu, využije ji a následně svůj nákup refunduje, bude zabanován do té doby, než splatí vzniklý dluh (dorovná stav měny na svém herním účtu k nule).
 7. Hráčův souhlas s budoucími verzemi pravidel vyplývá z jeho dalšího užívání služeb.
 8. Hráč má právo na poradenství ohledně výkladu konkrétního pravidla nebo posouzení aplikace pravidla na vzorové situaci. Toto právo může uplatnit v Discord ticketu nebo v soukromé zprávě uživateli CoolFido#0276 (id 246313969181130752).

Pravidla jsou platná od 17. 1. 2022. Poslední úprava 9. 2. 2022.